Vragen ex artikel 37 reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf, Speeltuin Lauradorp

Geachte voorzitter,
De aanleiding van deze artikel 37 brief is dat de PVV-fractie op uitnodiging van het bestuur Speeltuin
Lauradorp een gesprek met hen heeft gehad. De sluiting kwam volgens het bestuur van de speeltuin
als een donderslag bij heldere hemel. De PVV fractie hecht waarde aan een transparant beleid jegens
haar inwoners en is benieuwd naar de overwegingen van college in deze casus om tot sluiting over te
gaan.

Daarom heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

 1. Wat zijn de belangrijkste redenen geweest voor het college om de speeltuin definitief te
  sluiten?
  In de brief die het bestuur van de speeltuin in Lauradorp heeft ontvangen staat dat ze meerdere
  waarschuwingen hebben ontvangen. Echter het bestuur zegt deze waarschuwingen niet
  gekregen te hebben.
 2. Welke waarschuwingen en hoeveel waarschuwingen heeft het bestuur van deze speeltuin
  gekregen?
 3. Wat was de aard van deze waarschuwingen en welke regels zouden zijn overtreden en welke
  grondslag werd hiervoor gebruikt?
 4. Op welke wijze is hier in aanloop naar de schriftelijke mededeling tot sluiting, met het
  bestuur gecommuniceerd?
 5. Als er al ‘’waarschuwingen’’ zijn afgegeven, dan zouden deze openbaar moeten zijn. Bent u
  het met de PVV-fractie eens? Zo nee, kan de PVV deze waarschuwingen dan wél inzien?
  Uit correspondentie met het bestuur van de speeltuin blijkt dat 2 dagen voor de “sluitings” brief, een
  jaarlijkse subsidie is toegekend, en uitgekeerd.
 6. Graag had de PVV een toelichting op de gevolgde procedure. En een nadere onderbouwing
  of de gevolgde procedure conform de wet- en regelgeving is verlopen
 7. Kan het college zich voorstellen dat door het toekennen van een subsidie, een verkeerd
  signaal wordt afgegeven, als het college voornemens is de speeltuin te sluiten, zeker als er al
  meerdere waarschuwingen zouden zijn afgegeven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college
  het met de PVV-fractie eens dat sluiting geen recht doet aan het afgegeven signaal?
 8. Bestaat er een bezwaarprocedure in dit soort casus, zo ja, is deze bekend gemaakt aan het
  bestuur van de speeltuin?

  De PVV-fractie ontving berichten dat de speeltuin wordt gesloopt
 9. wat gaat hier op deze plek terug komen?
 10. Hoe denkt het college eventuele overlast door personen of afval op deze plek nu wel te
  voorkomen?
 11. Heeft de wisseling van portefeuille Speeltuinen tussen de wethouders met deze casus te
  maken?

Wij zien uw beantwoording binnen de geldende termijn met belangstelling tegenmoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de PVV fractie

Patrick Crijns
René Claassen

art 37 vragen, Capaciteit Elektriciteitsnetwerk

Geacht College,


Op donderdag 08-06 heeft netbeheerder Tennet een formele melding gemaakt bij de ACM,
toezichthouder op de energiemarkt, dat er een voorlopige stop komt voor nieuwe bedrijven en
instanties Limburg en Noord-Brabant die een aansluiting willen op het elektriciteitsnet. Het
gaat daarbij zowel om afname als opwek van elektriciteit. De reden hiervoor is gelegen in het
feit dat het spanningsnet in beide provincies nagenoeg aan de maximale capaciteit zit.

Lees verder

art37 vragen, Uitbetaling energietoeslag en noden van de middeninkomens

Geachte voorzitter,


De aanleiding voor deze artikel 37 brief is het signaal dat vanuit de Landgraafse samenleving wordt
afgegeven met betrekking tot de uitbetaling van de energietoeslag van €800 voor mensen die een
bijstandsuitkering krijgen of mensen die in 2022 een vergoeding hebben gekregen voor bijzondere
bijstand of minima hebben gekregen.

Lees verder

art 37 vragen, Vechtpartij tussen kermismedewerkers en jeugdigen

Geachte voorzitter,

 De aanleiding van deze artikel 37 brief is dat de PVV vernomen heeft van verschillende mensen dat
de sfeer op de kermis in Landgraaf zeer dreigend was en dat mensen zich zeer onveilig voelden, ook
“de Limburger” berichtte hierover in een artikel op 02-05-2022.
De Loco-burgemeester heeft ook besloten omdat er een dreigende sfeer hing de kermis eerder te
sluiten.

Lees verder